Αρχική σελίδα » ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ενότητες 1-7 » 4. Μ_και διδασκαλία ΞΓ

Ενότητα 4. Μετάφραση και διδασκαλία της ξένης γλώσσας

Παρακαλούμε, δείτε τη βιντεοπαρουσίαση ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (στην αγγλική, Μέρος Α και Μέρος Β)

Περίληψη της ενότητας 4

Η ενότητα 4 (στην αγγλική) αναδεικνύει τη δυνατότητα που έχουν τα παράλληλα (μεταφραστικά) δεδομένα του Τύπου να επισημάνουν διαπολιτισμικές διαφορές στη χρήση κάποιων  συμφράσεων και όψεων της τροπικότητας για την ξενόγλωσση τάξη. (Οπτικό υλικό από την πανεπιστημιούπολη του πανεπιστημίου του Warwick, και του πανεπιστημίου Aston στο Birmingham, Η.Β.)

 Βιβλιογραφία

Halliday, M.A.K. 1976. “Modality and Modulation in English” In Kress, Gunther (ed). Halliday: System and function in language. 189-213. London: Oxford University Press.

Manika Evangelia. 2006. The use of English modal verbs by EFL learners in Greek state schools. Unpublished PhD thesis. Faculty of English Language and Literature. National and Kapodistrian University of Athens.

Sidiropoulou, Maria and Efpraxia Tsapaki. 2014a. “Conceptualizations across English-Greek Parallel Press Data: A foreign language teaching perspective”. Interpreter and Translator Trainer 8 (1). 32-51.

Sidiropoulou, Maria and Spyronikolas Hoidas. 2014b. “Metaphorical conceptualizations of vertical and horizontal space in English press articles and their Greek translations". Across Languages and Cultures 15 (2). 177-197

Sidiropoulou, Maria. 2015. "Translanguaging Aspects of Modality:Teaching perspectives through parallel data" Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts 1 (1). 27-48.