Αρχική σελίδα » ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ενότητες 1-7 » 6. Μ_και ιστορική μνήμη

Ενότητα 6. Μετάφραση και ιστορική μνήμη

Περίληψη της ενότητας 6

Η ενότητα 6 των βιντεοπαρουσιάσεων του Προγράμματος ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΕΙΣ εξετάζει αναπαραστάσεις μιας ιστορικής εμπειρίας σε δύο μεταφράσεις ενός πρωτότυπου, του βιβλίου του Ιρλανδού δημοσιογράφου Bruce Clark που ασχολείται με την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 

Η ενότητα συνοψίζει ευρήματα έρευνας  (που διεξήχθη σε συνεργασία με το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου) που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταται η ιστορική μνήμη στις δύο μεταφράσεις του βιβλίου.

Οι δύο εκδοχές του κειμένου υιοθετούν κάποιες κοινές, κι άλλες διαφοροποιημένες αφηγήσεις που κυκλοφορούν στο περιβάλλον υποδοχής, κατασκευάζοντας κάπως διαφοροποιημένες αναπαραστάσεις της ιστορικής εμπειρίας.

(Oπτικό υλικό από την επίσκεψη συνεργασίας στο πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, Κωνσταντινούπολη)

 Βιβλιογραφία

Foucault, Michel and Gordon, Colin. 1980. Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977. New York: Pantheon.