Αρχική σελίδα » ΒΙΝΤΕΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ενότητες 1-7 » 6. Μ_και ιστορική μνήμη » 7. Μ_και γλωσσική επαφή

Ενότητα 7. Μετάφραση και γλωσσική επαφή

Παρακαλούμε, δείτε τη βιντεοπαρουσίαση ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΑΦΗ (στην αγγλική, Μέρος Α και Μέρος Β)

Περίληψη της ενότητας 7

Η ενότητα 7 αναδεικνύει τη συνεισφορά της μετάφρασης (ως περίπτωσης γλωσσικής επαφής) στην παρατήρηση της μεταβολής κάποιων χαρακτηριστικών του θεωρητικού φαινομένου της ευγένειας, στην μεταφρασμένη ελληνική παραγωγή επιστημονικού λόγου πολιτικής επιστήμης, που μοιάζει να επηρεάζεται από την συνεχή εισροή αγγλικών έργων. (Το οπτικό υλικό στο Α μέρος από την δυτική ακτή του Η.Β. από το Bangor, Ουαλία, προς την πανεπιστημιούπολη του Μanchester, Το οπτικό υλικό στο Β μέρος είναι από το μεταπτυχιακό μάθημα 'Η μεθοδολογία της έρευνας στις μεταφραστικές σπουδές' του ΠΜΣ 'Μετάφραση-Μεταφρασεολογία' του Πανεπιστημίου Αθηνών).

 Βιβλιογραφία

Fairclough, Norman. 2006. Language and Globalization. Routledge: London.

Hickey, Raymond. 2010. "Language Change" in Fried Mirjam, Östman Jan-Ola and Jef Verschueren (eds) Variation and Change - Pragmatic perspectives. 171-202. Amsterdam: John Benjamins.

Malamatidou, Sophia. 2013. Translation and Language Change: The Impact of English on Modern Greek with Reference to Popular Science Articles. Unpublished Ph.D. Dissertation, University of Manchester.

Spencer-Oatey, Helen. 2007. "Theories of Identity and the Analysis of Face". Journal of Pragmatics 39 (4). 639-656.